Ogólne warunki uczestnictwa w szkoleniach EMCSOLUTION

§1 Informacje ogólne

 1. Szkolenia organizuje EMCSOLUTION z siedzibą Wola Batorska 1155, 32-007 Wola Batorska,
  NIP: 6191808471, REGON: 365565541 zwany dalej Organizatorem.
 2. Zamawiającym jest osoba, która zawiera umowę z Organizatorem wypełniając „Formularz Zgłoszeniowy” zamieszczony na stronie internetowej emcsolution.pl lub wysyłając zgłoszenie za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Uczestnikiem jest osoba zgłoszona przez Zamawiającego do udziału w szkoleniu. Jeżeli Zamawiający zgłosi siebie, stosuje się do niego również regulacje dotyczące Uczestnika.
 4. Szkolenie jest organizowane w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie zamieszczonej na stronie internetowej Organizatora: emcsolution.pl.

§2 Zgłoszenie uczestnictwa

 1. Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest:
 2. zapoznanie się i akceptacja niniejszego regulaminu.
 3. wypełnienie „Formularza Zgłoszeniowego” dostępnego na stronie emcsolution.pl lub wysłanie zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej,
 4. dokonanie opłaty za szkolenie.
 5. Po otrzymaniu „Formularza Zgłoszeniowego”, Organizator wysyła na adres mailowy wskazany w formularzu potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia uczestnika na szkolenie.
 6. Na podstawie otrzymanego zgłoszenia Organizator wysyła fakturę pro-forma, którą należy opłacić w terminie wskazanym na fakturze.
 7. Wniesienie opłaty za szkolenia będzie równoznaczne z zawarciem umowy zgodnie z art. 70 ust. 1 Kodeksu cywilnego.
 8. Liczba uczestników szkolenia jest ograniczona, a o wpisie na listę uczestników danego szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.
 9. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy będą umieszczone na liście rezerwowej, o czym niezwłocznie Zamawiający zostanie poinformowany.
 10. Zgłoszenia przyjmujemy najpóźniej do 14 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia.
 11. Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa wymaga wcześniejszego kontaktu telefonicznego z Organizatorem, w celu sprawdzenia ilości wolnych miejsc oraz przesłania wypełnionego „Formularza zgłoszeniowego” lub wysłania zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§3 Odwołanie lub zmiana terminu szkolenia przez Organizatora

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia otwartego w terminie do 3 dni roboczych przed planowaną data jego rozpoczęcia.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych oraz w przypadku niedostatecznej frekwencji bez ograniczeń czasowych.
 3. Organizator, w wypadku odwołania szkolenia informuje o tym fakcie Zamawiającego. Informacja dotycząca odwołania szkolenia przesyłana jest na adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu.
 4. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Zamawiający wydaje dyspozycje dotyczącą wpłaconej opłaty za szkolenie tj.:
 5. zwrot wniesionych opłat na rachunek bankowy, z którego dokonana była płatność, w terminie do 2 tygodni od daty wystąpienia o zwrot kosztów,
 6. pozostawienie wpłaconych środków na rachunku Organizatora, tytułem opłaty za uczestnictwo w szkoleniu, które odbędzie się w innym terminie.
 7. Organizator poinformuje mailem Zamawiającego o wyznaczeniu kolejnego terminu szkolenia.
 8. Organizator nie ponosi jednak odpowiedzialności za inne, powstałe w tym przypadku szkody.

§4 Rezygnacja ze szkolenia

 1. Rezygnacja ze szkolenia wymaga poinformowania w formie wiadomości elektronicznej.
 2. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu wszelkie opłaty za udział w szkoleniu nie podlegają zwrotowi.
 3. Zamawiający może za zgodą organizatora wpisać inną osobę na miejsce wcześniej zgłoszonego uczestnika bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

§5 Materiały szkoleniowe

 1. Materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi należącymi do EMCSOLUTION.
 2. Otrzymane materiały szkoleniowe mogą być przez uczestnika wykorzystywane wyłącznie do użytku osobistego w celach edukacyjnych i szkoleniowych.
 3. Uczestnikowi szkolenia w szczególności nie wolno powielać otrzymanych materiałów oraz zbywać lub przekazywać materiałów osobom trzecim.
 4. Zabrania się rejestrowania lub utrwalania w jakikolwiek sposób przebiegu szkolenia za wyjątkiem odręcznie sporządzanych notatek.

§6 Warunki płatności

 1. Wysokość opłaty za szkolenie zgodna jest z ofertą poszczególnych szkoleń zamieszczonych na stronie emcsolution.pl.
 2. Cena za szkolenie obejmuje opłatę za uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad.
 3. Ceny szkoleń nie obejmują kosztów dojazdu uczestników, kosztów noclegów, wyżywienia poza posiłkami wymienionymi punkcie 2 paragrafu 6 (tj. przerwy kawowe, obiad) oraz kosztów parkingu, chyba że jest to wyraźnie zaznaczone w indywidualnie przygotowanej ofercie.
 4. Opłatę za szkolenie należy wnieść na konto bankowe na podstawie otrzymanej faktury pro-forma, która zostanie doręczona Uczestnikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w zgłoszeniu.
 5. Brak wpłaty w terminie wskazanym na fakturze pro-forma oznacza skreślenie uczestnika z listy uczestników i oznacza rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu.

§7 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest EMCSOLUTION, Wola Batorska 1155, 32-007 Wola Batorska zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) organizatorzy nie przekazują, nie sprzedają i nie użyczają zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Zamawiającego traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Zamawiającym, a Organizatorami szkoleń.
 2. Polityka prywatności EMCSOLUTION dostępna jest w zakładce RODO.

Ostatnia aktualizacja regulaminu 25/10/2021

Regulamin uczestnictwa w szkoleniach EMCSOLUTION