Ogólne warunki uczestnictwa w szkoleniach Emcsolution

 

§1 Informacje ogólne

1. Szkolenia organizuje EMCSOLUTION z siedzibą 31-589 Kraków, ul. Sołtysowska 12A/108, NIP: 6191808471, REGON: 365565541 zwany dalej Organizatorem.

2. Zamawiającym jest osoba, która zawiera umowę z Organizatorem wypełniając „Formularz Zgłoszeniowy” zamieszczony na stronie internetowej emcsolution.pl lub wysyłając zgłoszenie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Uczestnikiem jest osoba zgłoszona przez Zamawiającego do udziału w szkoleniu. Jeżeli Zamawiający zgłosi siebie, stosuje się do niego również regulacje dotyczące Uczestnika.

4. Szkolenie jest organizowane w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie zamieszczonej na stronie internetowej Organizatora: emcsolution.pl.

 

§2 Zgłoszenie uczestnictwa

1. Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest:

a) zapoznanie się i akceptacja niniejszego regulaminu,

b) wypełnienie „Formularza Zgłoszeniowego” dostępnego na stronie emcsolution.pl lub wysłanie zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej,

c) dokonanie opłaty za szkolenie.

2. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne ze złożeniem oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

3. Po otrzymaniu „Formularza Zgłoszeniowego”, Organizator wysyła na adres mailowy wskazany w formularzu potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia będące podstawą dokonania opłaty w terminie określonym w potwierdzeniu.

4. Potwierdzenie to będzie równoznaczne z zawarciem umowy zgodnie z art. 70 ust. 1 Kodeksu cywilnego.

5. Liczba uczestników szkolenia jest ograniczona, a o wpisie na listę uczestników danego szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.

6. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy będą umieszczone na liście rezerwowej, o czym niezwłocznie Zamawiający zostanie poinformowany.

7. Zgłoszenia przyjmujemy najpóźniej do 10 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia.

8. Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa wymaga wcześniejszego kontaktu telefonicznego z Organizatorem, w celu sprawdzenia ilości wolnych miejsc oraz przesłania wypełnionego „Formularza zgłoszeniowego” lub wysłania zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

§3 Odwołanie lub zmiana terminu szkolenia przez Organizatora

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia otwartego w terminie do 7 dni przed planowaną data jego rozpoczęcia.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych oraz w przypadku niedostatecznej frekwencji bez ograniczeń czasowych.

3. Organizator, w wypadku odwołania szkolenia informuje o tym fakcie Zamawiającego. Informacja dotycząca odwołania szkolenia przesyłana jest na adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu.

4. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Zamawiający wydaje dyspozycje dotyczącą wpłaconej opłaty za szkolenie tj.:

a) zwrot wniesionych opłat na rachunek bankowy, z którego dokonana była płatność, w terminie do 2 tygodni od daty wystąpienia o zwrot kosztów,

b) pozostawienie wpłaconych środków na rachunku Organizatora, tytułem opłaty za uczestnictwo w szkoleniu, które odbędzie się w innym terminie.

5. Organizator poinformuje e-mailem Zamawiającego o wyznaczeniu kolejnego terminu szkolenia.

6. Organizator nie ponosi jednak odpowiedzialności za inne, powstałe w tym przypadku szkody.

 

§4 Rezygnacja ze szkolenia

1. Rezygnacja ze szkolenia wymaga formy pisemnej.

2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w terminie:

a) powyżej 14 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia – zwracana jest pełna kwota za szkolenie,

b) poniżej 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia – Zamawiający zobowiązany jest do poniesienia opłaty w wysokości 30% pełnej ceny za szkolenie. Podyktowane jest to wysokimi kosztami stałymi szkoleń ponoszonymi przez Organizatora. Na wyżej wymienioną kwotę Organizator wystawi fakturę.

3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w terminie krótszym niż 7 dni:

a) wszelkie uiszczone za uczestnictwo opłaty nie podlegają zwrotowi,

b) w przypadku gdy Zamawiający nie uiścił opłaty za uczestnictwo, Organizator wystawia mu fakturę na 100% ceny szkolenia.

4. W przypadkach szczególnych, Organizator może podjąć decyzję o odstąpieniu naliczenia ww. opłat.

5. Zamawiający może za zgodą organizatora wpisać inną osobę na miejsce wcześniej zgłoszonego uczestnika bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

6. Nieobecność na szkoleniu (bez formalnego zgłoszenia rezygnacji) nie zwalnia Zamawiajacego z obowiązku zapłaty 100% ceny szkolenia.

 

§5 Warunki płatności

1. Wysokość opłaty za szkolenie zgodna jest z ofertą poszczególnych szkoleń zamieszczoną na stronie emcsolution.pl.

2. Ceny szkoleń nie obejmują kosztów dojazdu uczestników, kosztów noclegów i wyżywienia oraz kosztów parkingu, chyba że jest to wyraźnie zaznaczone w indywidualnie przygotowanej ofercie.

3. Opłatę za szkolenie należy wnieść na konto bankowe podane w potwierdzeniu uczestnictwa w szkoleniu. W tytule przelewu należy podać: nazwisko i imię Uczestnika, nazwę, miejsce, i datę szkolenia.

4. Brak wpłaty do 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia uznany zostanie za rezygnację w stosunku do której mają zastosowanie przepisy &4 pkt 3 a i b.

 

§6 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest EMCSOLUTION, 31-589 Kraków, ul. Sołtysowska 12a/108 zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) organizatorzy nie przekazują, nie sprzedają i nie użyczają zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Zamawiającego traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Zamawiającym, a Organizatorami szkoleń.

Regulamin uczestnictwa w szkoleniach EMCSOLUTION