Dyrektywa EMC 2014/30/UE

20 kwietnia 2016 weszła w życie nowa dyrektywa EMC 2014/30/UE (ang. (EMC) Directive 2014/30/EU), zastępując dotychczas obowiązującą dyrektywę 2014/108/WE. Obecnie obowiązująca dyrektywa EMC została opublikowana 26 lutego 2014. Od tego dnia aż do 19 kwietnia 2016 obowiązywał okres przejściowy, który miał na celu danie państwom członkowskim czas na zaadoptowanie nowych przepisów do prawodawstwa krajowego, a producentom, importerom i dystrybutorom czas na zaznajomienie się z nowymi przepisami dyrektywy i dostosowanie oferowanych produktów tak, aby spełniały nowe wymagania dyrektywy EMC. Nowa dyrektywa EMC jasno określa obowiązki producentów, dystrybutorów oraz importerów sprzętu podlegającego dyrektywie EMC.

Pełny tekst dyrektywy w języku polskim można znaleźć pod adresem

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0030&from=PL

lub we wszystkich obowiązujących językach urzędowych w Unii Europejskiej

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0030

Kolejne rozporządzenie, które zostało wydane w czasie obowiązywania poprzedniej dyrektywy EMC o nr 2004/108/WE to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 768/2008/WE z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu. W rozporządzeniu tym określono wspólne zasady i przepisy, które mają zastosowanie w całym prawodawstwie branżowym. Rozporządzenie to ma zapewnić spójne podstawy dla nowelizacji lub ujednolicenia tego prawodawstwa. Rozporządzenie 768/2008 dało początek prac nad nową obecnie obowiązującą dyrektywą EMC 2014/30/UE

Rozporządzenie 768/2008 opisuje moduły procedur oceny zgodności od najmniej do najbardziej surowych w zależności od poziomu występującego zagrożenia. W celu zapewnienia spójności pomiędzy różnymi gałęziami rynku, ocenę zgodności produktu z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy należy wykonać, posługując się jednym z modułów opisanych w rozporządzeniu 768/2008.

Pełny tekst rozporządzenia 768/2008 z dnia 9 lipca 2008 w formacie pdf można znaleźć pod adresem

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008D0768&from=PL

lub pod adresem

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32008D0768

gdzie oprócz treści rozporządzenia 765/2008 w języku polskim można znaleźć treść tego rozporządzenia opublikowanego we wszystkich obowiązujących językach urzędowych w Unii Europejskiej.